பெரிய பாறை மேல் யாரும் மோதிக் கொள்வதில்லை;
சிறிய கற்கள் தான் இடற வைக்கின்றன.

-ஓர் அறிஞர்