மனிதனை மதம் மிருகமாக்கும்,
சாதி சாக்கடையாக்கும்.

-தந்தை பெரியார்