ஆணின் துணையாக விளங்கும் பெண்,
ஆணைப் போன்றே எல்லா வித திறமைகளையும் கொண்டுள்ளாள்.
அவனின் ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறு விஷயங்களிலும் பங்கேற்க
அவளுக்கு உரிமை உண்டு.

-மகாத்மா காந்தி