வெல்வோம், சாதிப்போம், 
வேதனைகளைத் துடைத்தெறிவோம்
எந்தை அருளால் எதுவும் வசமாகும்.

-அப்துல் கலாம்