அன்பும் அனுதாபமும் இல்லாத வீடுகளிலிருந்துதான்
என்பது சதவீத குற்றவாளிகள் உருவாகின்றனர்.

-ஹான்ஸ் ஆண்டர்சன்