எல்லோராலும் கவனிக்கப்படுகிற மனிதனை விட
யாராலும் கவனிக்கப்படாதவன்
அமைதியாக வாழ்கிறான்.

-கண்ணதாசன்