முயல் வேட்டைக்குச் செல்லும்போது
புலி வேட்டைக்குரிய ஆயுதங்களைக்
கொண்டு செல்லுங்கள்.

- மராத்தியப் பழமொழி