வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம்;
விரல்கள் பத்தும்  மூலதனம்.

-ஓர் அறிஞர்