அறிவுக் கூர்மை
உள்ள பெண்கள்
எப்போதும்
அடி முட்டாள்களையே
மணக்கின்றனர்.

- அனடோல் பிரான்ஸ்