மக்கள்,
இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட
இரண்டு லாபங்களை
எப்போதும் மறந்து விடுகிறார்கள்.

ஒன்று நேரம்;
மற்றொன்று ஆரோக்கியம்.

- முகம்மது நபி