ஒழுங்கீனமான இளமை
எதையும் செய்யத் தூண்டும்.
தற்கொலையைக் கூட.

- ஹென்றிக்