பிறர் எனக்கு எதை செய்யக்கூடாது
என்று விரும்புகிறேனோ
அதை அவர்களுக்கு நானும் செய்யக்கூடாது
என்று விரும்புவேன்.

-கன்பூஷியஸ்