உங்கள் அன்பை
இரகசியமாக
வைத்திருக்காதீர்கள்.

 - தாகூர்