கடந்து போன நிமிடத்தை
விலைக்கு வாங்கி
அனுபவிக்க முடிகிற அளவுக்கு
இந்த உலகில் யாரும்
பணக்காரர்கள் கிடையாது.

- ஆஸ்கார் ஒயில்ட்