சாதுர்யமான ஆண் பிள்ளையை
ஒரு முட்டாள் பெண்ணால்
சமாளிக்க முடியும்.
ஒரு முட்டாளை சமாளிக்க
மிகச் சாதுர்யமான பெண் தேவை.

- சாமெர்செட்மகம்