மனப்பூர்வமான முயற்சிகள்
மகத்தான வெற்றிகளைத்
தராமல் விட்டதாக
சரித்திரமே கிடையாது.

- ஜான்வானா மேக்கர்