இன்பத்தின் இரகசியம் அடங்கியிருப்பது
நீ விரும்பியதை செய்வதில் அல்ல;
நீ செய்வதை விரும்புவதில்தான்.

- ஜேம்ஸ் எம் போரி