முக்கியமானது எது?
நாம் எண்ணுவது எது,
அறிவது எது, நம்புவது எது
என்பதல்ல.
செய்வது எது என்பதொன்றே
மிக முக்கியமானதாகும்.

- ஜான் ரஸ்கின்