நீ பிறரின் குணாதிசயங்களைக் கணிக்கத் துவங்கினால் 
அவர் பால் அன்பு செலுத்த நேரம் இருக்காது.

- அன்னை தெரசா