வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் 
முதல் இடத்தைப் பெறுவது என்று பொருள் அன்று; 
வெற்றி பெற்றாய் என்றால் 
உன் செயல்பாடு சென்ற முறையை விட 
இம்முறை சிறப்பாக அமைந்துள்ளது என்று பொருள்.

- பான்னி ப்ளேயர்