அன்புள்ள இடத்தில்தான் 
ஆண்டவன் இருக்கிறான்
 
- காந்தியடிகள்