நீ 
பிறரின் குணாதிசயங்களைக் 
கணிக்கத் துவங்கினால் 
அவர் பால் 
அன்பு செலுத்த 
நேரம் இருக்காது.

- அன்னை தெரசா