நல்லதை செய்யும் எந்த நேரமும் கெட்டதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை.