வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் 
சிறு வித்தியாசம் தான். 
கடமையை செய்தால் வெற்றி. 
கடமைக்கு செய்தால் தோல்வி.