விரிக்காதவரை சிறகுகள் கூட பாரம்தான், 
விரித்து பறந்தால் வானம் கூட தொடும் தூரம்தான்.