தன் மீது விழும் ஒவ்வொரு அடியும் தன்னை சிற்பம் ஆக்குகிறதென்பது கல்லுக்குத் தெரியாது.