வாழ்க்கை தரும் கஷ்டங்கள் 
வலிமையானவைதான், 
ஆனால் மனிதனின் நம்பிக்கை 
அதைவிட வலிமையானது.