ஓடும்போது விழுந்து விடுவோம் என்று நினைப்பவனை விட, 
விழுந்தாலும் எழுந்து ஓடுவோம் என்று நினைப்பவனே ஜெயிப்பான்.