ஆரோக்கியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்வன்று , 
அது அயர்வும் துன்பமும் நிறைந்ததாகும். 
அது மரணத்தின் நிழல்.     

- ராபலே