உண்பதன் இன்பம் 
மதிப்புயர்ந்த பொருட்களைத் தாளிப்பதிலோ, 
நறுமணத்திலோ இல்லை. 
உன் உழைப்பே 
ருசி அளிக்கிறது.       

- ஹோரஸ்