நாக்கில் சுவையைத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக 
நமக்கு ஒரு தீமையும் செய்யாத உயிர்களைக் கொல்வது 
மனிதத் தன்மைக்கு அழகல்ல.   

- காண்டேகர்