கடவுள் உனக்கு ஒரு அழகான முகத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார்,
நீயோ இன்னொரு முகத்தை உருவாக்கிக்கொள்கிறாய்.

-ஷேக்ஸ்பியர்