உறுதியுடன் இருங்கள் 
அதற்கு மேலாகத் தூய்மையாகவும் 
முழு அளவில் அக்கறை 
உள்ளவராகவும் இருங்கள்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்