கடவுள் 
உனக்கு ஒரு 
அழகான முகத்தைக் 
கொடுத்திருக்கிறார்;
நீயோ
இன்னொரு முகத்தை 
உருவாக்கிக்கொள்கிறாய்.

-ஷேக்ஸ்பியர்