காலத்தின் துணையில்லாமல் 
எதையும் சாதிக்க முடியாது.

- வில்லியம் பெல்லிஸ்