உயிர் உள்ளவரை உழைத்து வாழ விரும்புகிறேன்; 
உழைக்க உழைக்கத்தான் எனக்கு உயிர்வாழ விருப்பம் அதிகரிக்கிறது. 

- பெர்னார்ட் ஷா