பழைய துயரங்களுக்காக புதிய கண்ணீரை செலவழிப்பது வீண்.

- யூரிபிதேஸ்