வசந்தம் ஒரே நாளில் மலர்ந்து விடுவதில்லை. அது போலத்தான்  உயர்வதும்.

- அரிஸ்டாட்டில்