வசந்தம் 
ஒரே நாளில் மலர்ந்து விடுவதில்லை. 
அது போலத்தான்  உயர்வதும்.

- அரிஸ்டாட்டில்