செழிப்பான பண்ணையிலிருந்து குதிரையை வாங்கு.
ஏழை வீட்டிலிருந்து பெண்ணை வாங்கு.

-எஸ்டோனியா பழமொழி