தளராத இதயத்தை உடையவனுக்கு இவ்வுலகில் முடியாதது என்று எதுவும் இல்லை.

- பிரெஞ்சுப் பழமொழி