உங்களுக்கு எல்லாம் புரிந்து விட்டதெனில் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று பொருள்.

-ஜாவா பழமொழி