பழைய துயரங்களுக்காக
புதிய கண்ணீரை செலவழிப்பது வீண்.

- யூரிபிதேஸ்