அழகியாக இருப்பதை விட நல்லவளாக இருப்பதையே ஒவ்வொரு பெண்ணும் விரும்புகிறாள்.

-இந்தியப் பழமொழி