அடுத்தவர்களை சிரிக்க வைப்பவன்
வாழ்வில் அழுது பழக்கப்பட்டவன்.

-நடிகர் டி எஸ் பாலையா