அழகியாக இருப்பதை விட 
நல்லவளாக இருப்பதையே 
ஒவ்வொரு பெண்ணும் 
விரும்புகிறாள்.

-இந்தியப் பழமொழி