பெண்ணின் இதயத்தை பேச்சால் வெல்ல முடியாதவன், நாக்குள்ள மனிதனல்ல.

-ஷேக்ஸ்பியர்