பொருளுக்கு மனிதன் அடிமை. பொருள் யாருக்கும்  அடிமையல்ல.