அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை,
பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகமில்லை.

-திருவள்ளுவர்