ஆடவர்க்கு தொழில் உயிர்,
பெண்களுக்கு ஆடவர்களே உயிர்.

-குறுந்தொகை