திருமணம் என்பது ஆயுள் தண்டனை,
ஒருவர் உள்ளத்தை மற்றவர் திருடியதால் பெற்ற பரிசு.

-ஞானி